Мізюк Вікторія Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент Мізюк Вікторія Анатоліївна

Мізюк Вікторія Анатоліївна
доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: 

2018-2020 р. – навчання у докторантурі при кафедрі комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

2018 р. –  закінчила заклад вищої освіти «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування», здобула кваліфікацію «Магістр економіки та управління бізнесом»;

2018 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Середня освіта: Мова і література (англійська)», здобула кваліфікацію «Філолог, вчитель англійської мови і світової літератури»;

1997 р. – закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Математика та інформатика», здобула кваліфікацію «Вчитель математики та основ інформатики»;

1991 р. – закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання», здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики», доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. –  курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (Центр післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (сертифікат № 0207-868 від 05.02.2021 р.);

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Хмарні сервіси для онлайн-навчання (на прикладі платформи Zoom)» (Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку, Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF),  м.Люблін, Польща (сертифікат ES № 0348/2020 від 17.08.2020 р.);

2020 р. – підвищення кваліфікації у формі проходження онлайн-курсу  «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (для педагогів та керівників шкіл) (ТОВ «Едюкейшнал Ера» (сертифікат від 05.10.2020 р.);

2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою флеш-курсу «Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ (сертифікат № 148/20-ВУ від 01.06.2020 р.).

Сфера наукових інтересів:   методика навчання інформатики, інноваційні методи навчання, електронні освітні ресурси для освіти.

Основні публікації за останні 5 років:

Miziuk, R.Berdo, L. Derkach, O. Kanibolotska, A. Stadnii. (2021). Flipped Learning: Strategies and Technologies in Higher Education. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), Vol. 21, No.7, July 2021, рр. 63-69.

Noskova, M., Semianyk, O., Miziuk, V., Babakina, O., & Lytvyn, V.. (2021). Digital competence training of teachers in distance learning conditions. Laplage In Review , 7 (Extra-C), p.548-558.

Ganna Alieksieieva, Olga Novak, Miziuk Viktoriia,Yuliia Saienko. Visualization technologies for material development  in professional training of future specialists. Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск 48, 2021. Харківськии̮ національнии̮ університет імені В. Н. Каразіна. – С. 91-100.

Мізюк В.А. Особливості підготовки відеоконтенту для реалізації змішаного навчання // Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С. 35-36.

Мізюк В.А. Особливості організації лекційних занять в умовах змішаного навчання. Інформаційні технології в професійній діяльності: матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 листопада 2020 р.). Рівне: РВВ РДГУ. 2020. С. 35-36.

Мізюк В.А. Точки перетину традиційного, дистанційного й змішаного навчання // Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності: монографія / за заг.ред.: І.С. Войтовича / упоряд. Н.М. Гнедко. Луцьк, 2020. 277 с. ; С.9-28 (Розділ кол. монографії). Луцьк, 2020. С.9-28. – 1 авт.арк.

Gumennykova, V. Pankovets, M. Liapa, V. Miziuk, N. Gramatyk, L. Drahiieva. Applying Instructional Design Methods to Improve the Effectiveness of Blended-Learning. International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 31-42.

Miziuk V. Distance learning in higher education institutions in modern conditions: advantages, disadvantages, prospects.  Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. pp. 163-170.

Мізюк В.А. Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в заклади загальної середньої освіти під час карантину та шляхи їх вирішення. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Том 4, № 31 (2020). С.32-38.

Мізюк В.А. Лекція в сучасному закладі вищої освіти в умовах змішаного навчання. Педагогічні науки [Збірник наукових праць Херсонського державного університету]. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 90. С. 37-44.

O.Bila, V.Miziuk, T.Gumennykova, A.Kichuk. The use of modern interactive technologies in learning: correlation analysis of the results. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). 2019. Vol. 8, Issue 8. PP.3172-3175.

Мізюк В.А. Аналіз готовності закладів загальної середньої освіти до впровадження цифрової освіти. Освітній дискурс. 2019. Вип. 15 (7-8). С. 51-65.

Мізюк В.А.Функції вчителя в умовах організації змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Інноваційна педагогіка. 2019.  Вип. 15. Т. 2. С.112-118.

Мізюк В.А. Вибір електронної платформи для створення інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти. Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Сер. Педагогічні науки. 2019. Вип. 45. С.55-65.

Мізюк В. А. Змішане навчання як проблема сучасного освітнього простору. Педагогічний альманах. 2019. Вип. 41. С. 37-44

Мізюк В.А. Змішане навчання як сучасна освітня технологія. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society: Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Kyiv: IAIS-NAM, 2019. С.33-36

Мізюк В. А. Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. 2019. Вип. 3 (66). С. 172-177.

Мізюк В. А., Дмитрієва М. В. Використання мобільних технологій на уроках інформатики в умовах змішаного навчання. Український педагогічний журнал. 2019, № 3. С.85-93.

Мізюк В.А., Дмитрієва М. В Використання мобільних додатків на уроках інформатики для організації поточного контролю.V Дунайські наукові читання: інформаційне суспільство ХХІ століттявзаємодія науки, освіти та бізнесу:зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 36-39.

Мізюк В., Іванютенко Т.Особливості професійного становлення вчителів в умовах реформування загальної середньої освіти.Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 50. С. 77-80.

Мізюк В.А. Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх вчителів інформатики. Scientific Achievements of Modern Society: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф.Ливерпуль, 2019. С.112-117

Мізюк В., Бадалова А. Роль директора у впровадженні інновацій у діяльність закладу загальної середньої освіти.Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 50. С. 74-77.

Мізюк В. А., Рябчук В. Р. Інформаційна відкритість освітнього закладу як умова  прозорості  освітніх послуг. Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Сер. Педагогічні науки. 2018. Вип. 39. С.20-32.

Мізюк  В.А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи за темою «Аналіз даних  у Excel».  Ізмаїл, 2018. 50 с.

Мізюк В.А., Загорец І.П. Управління діяльністю освітнього закладу у сфері здоров’я збереження учасників навчального процесу. Освіта, економіка та управління: сучасний стан та інновації: зб. наук. праць ІДГУ. 2018. С.23-29.

Мізюк В.А. Використання методу проектів у професійній підготовці учителів інформатики. Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Сер. Педагогічні науки. 2017. Вип.36. С. 45-53.

Дущенко О.С. Інтернет-технології: навчально-методичний комплекс / Укл.Мізюк В.А.  Ізмаїл: Ірбіс, 2017. 292 с.

Мізюк В.А. Відеоконференція як інноваційний метод проведення занять в умовах дистанційного навчання.Освітні інновації у ВНЗ: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій: зб. матеріалів ІІІ наук.-практ. конф. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. С. 34-38.

Нагороди та досягнення:

Грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.);

Почесна грамота Комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю в освітній галузі, високий професіоналізм, активну участь у роботі первинної профспілкової організації університету та з нагоди Дня Незалежності України (2021 р.);

Медаль «За розвиток інформаційних технологій» від  вченої ради ІДГУ (2020 р.);

Почесна грамота за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України від Української федерації вчених (2019 р.);

Орден «Науковець року 2019» ( 2019 р.);

Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 рік);

Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.);

Почесна грамота Південного наукового центру НАН і МОН України та Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону з нагоди Дня науки України та за багаторічну наукову діяльність, вагомий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу в Одеському регіоні (2006 р.).

Контакти:

Е-mail: miziviki@ukr.net

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8291-6597