Кожухар Жанна Вікторівна

Кожухар Жанна Вікторівна

Кожухар Жанна Вікторівна
старший викладач, кандидат педагогічних наук

Освіта: 

2017 р. – закінчила Кіровоградський національний технічний університет, за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність»;

1998р. – закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання, основи інформатики та обчислювальної техніки», здобула кваліфікацію «Учитель початкових класів, основи інформатики та обчислювальної техніки».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2019 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle», Ізмаїльський державний гуманітарний університет (свідоцтво ПК 02125467/000015-19);

2017 р. – підвищення кваліфікації в рамках язикової практики «Инновации в образовании», Шуменський університет «Епіскоп Константин Преславски», м. Шумен, Болгарія (свідоцтво №0264/02.10.17).

Сфера наукових інтересів: компетентність; науково-пізнавальна компетентність; науково-дослідницька діяльність; організація самостійної роботи; підготовка документознавців в умовах вищої школи.

Основні публікації за останні 5 років:

Кожухар Ж.В. Особливості організації науково-дослідної діяльності студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: Всеукр. наук.-практ. журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського  освітнього простору». Вип. № 6. Кн. 2. Том 1(79). К.: Гнозис, 2018. С. 317-326.

Кожухар Ж.В. Моделювання процесу формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців документознавців в умовах інформаційного освітнього середовища: зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 2018 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2018. С. 27-32.

H.Y.Kucherova, D.S. Pylevych, Zh.V. Kozhukhar, E.V. Karanfilova, A.A. Ovchatova-Redko, N.S. Mushynska, L.G. Yarenchuk, N.M. Rybka, L.M. Petrenko, O.A. Pilevich, O.M. Bukatova, I.A. Dolgolenko. Theoretical and methodological bases off or mation of in formational and communicative competence of future documentologists in the conditions of the information society Monograph «Problems of the formation and development of know ledge economy and information society». In 2 books. Book 2. Social-humanities and philosophical bases of knowledge economy and information society. Varna: International Academy of Information Science, 2018. P – 28-40.

Кожухар Ж.В. Методологічні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці документознавців в умовах вищого навчального закладу: зб. наук. праць за матеріалами  ІІІВсеукр. наук.-практ. конф. 2017 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. С. 29-33.

Zh.V. Kozhukhar, M.M. Yermoshenko, S.V. Onyshko, A.A. Oleshko, I.Y.Shtuleretc. Formation of communicative skills of future bachelorof documentation by means of information and communication technologies. Collected Works: «Formation of Know ledge Economy as the Basis for Information Society». Athens-Kyiv., International Academy of Information Science, 2017. Р. 99-102.

Кожухар Ж.В.Становлення інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів-документознавців в умовах вищої школи: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.: «Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаійних технологій»,14. трав.2016 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 52-56.

Кожухар Ж.В., Грендач Т.І. Візуалізація даних засобами інтерактивного сервісу padlet в дошкільному навчальному закладі:зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.: «Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаійних технологій»,14. трав. 2016 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 47-51.

Кожухар Ж.В. Засоби підготовки майбутніх бакалаврів-документознавців до формування інформаційно-комунікативної компетентності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36, Том ІV (20): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016. С. 202-210.

Кожухар Ж.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін документознавчого циклу. European Humanities studies: Educationand Training: гуманітарний вісник ДВНЗ. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (стаття в науковому фаховому міжнародному виданні, індексується в Copernicus, Google Academy, BazHum) 2016, С. 289-299.

Кожухар Ж.В. Взаємодія наукової роботи кафедри та дослідницької діяльності студентів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 2 до Вип. 35, Том IV (16): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2015. С. 64-71.

Кожухар Ж.В. Психолого-педагогічні умови формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики. Гуманітарний вісник ДВНЗ. Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: К.: Гнозис, 2015, С. 375-385.

Кожухар Ж.В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах інформатизації суспільства. Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 75 річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 15-17 жовтня, 2015. Том І: Історія. Економіка. Педагогіка. Ізмаїл. РВВ ІДГУ: «СМІЛ», 2015. С. 241-243.

Нагороди та досягнення:

Подяка міської голови за високу професійну майстерність, активну громадську позицію, підготовку висококваліфікованих фахівців для регіону та з нагоди Дня працівників освіти (2018 р.).

Контакти:

Е-mail: zhanna.kozhukhar@gmail.com