Драгієва Людмила Василівна

Драгієва Людмила Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:

2018 р. –  закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Середня освіта», здобула кваліфікацію «Магістр освіти з мови і літератури. Викладач французької мови і світової літератури. Учитель французької мови і світової літератури»;

2004 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет   за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, викладач трудового навчання»;

2003 р.  – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», здобула кваліфікацію «Вчитель трудового навчання та основ економіки, креслення і безпеки життєдіяльності».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04  «Теорія та методика професійної освіти», доцент кафедри  технологічної освіти та природничих наук, доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Середня освіта», здобула кваліфікацію «Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти» (сертифікована програма «Математика з методикою навчання»,  додаткова кваліфікація «Вчитель математики закладу загальної середньої освіти»);

2020 р. – підвищення кваліфікації: «Цифрові технології змішаного навчання для підвищення якості освітнього процесу» (сертифікат №КПК 02125467/001054-20);

2020 р. – отримання атестата доцента кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін;

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom», м. Люблін, Республіка Польща;

2019 р. – стажування в рамках міжнародного виїзного семінару на території ЄС, ІІ-га травнева сесія VІІІ міжнародного наукового семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», м. Генуя, Італія;

2019 р. – підвищення кваліфікації в рамках навчального курсу «Система електронного навчання ЗВО на базі Moodle» на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету (свідоцтво ПК 02125467/000096-19);

2019 р. – навчання за практичним курсом «Неориторика – технологія продуктивної комунікації», м. Ізмаїл (сертифікат № 211119/6);

2018 р. – стажування в рамках навчального курсу для викладачів університету «Обмін досвідом та практикою в освіті» на факультеті фізики, хімії та навколишнього середовища в галузі фізики, м. Галац, Румунія.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем професійної підготовки вчителів; формування та розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів технологій; використання інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя.

Основні публікації за останні 5 років:

2021 р.:

Драгієва Л.В., Гудима В.В. Дидактичні засади використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» // ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021, с.26-28.

Драгієва Л.В., Гудима В.В. Деякі аспекти використання інформаційних технологій в освіті / Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 23-24 січня 2021 року. – Київ: МЦНіД, 2021. – с. 37-38.

Drahiieva Liudmyla DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes: monograph Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021 Р.717-724

 2020 р.:

Драгієва Л. В. Використання інформаційних освітніх технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». Ізмаїл. РВВ ІДГУ, «СМІЛ», 2020. Вип. 48. С. 82-88.

Драгієва Л. В. APPLYING INSTRUCTIONAL DESIGN METHODS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF BLENDED-LEARNING. International Journal of Management (IJM) – Scopus Indexed . Volume:11, Issue:5, Pages: 31-42 (співав.)

 2019 р.:

Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчої особистості фахівця у закладах вищої освіти / Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції / За заг.ред. Турлак Л. П. / – Запоріжжя: АА Тандем, 2019. – С. 83-85.

Драгієва Л. В. Актуальність інтерактивного навчання в сучасному освітньому процесі / Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. / ред. кол.: Н.Г. Нечикало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич – Хмельницький, ХНУ, 2019.- С.93-94.

Драгієва Л. Формування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів технологій в сучасних умовах / V Дунайські наукові читання. Інформаційне суспільство ХХІ століття: взаємодія науки, освіти та бізнесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 вересня, 2019 року). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2019. –С. 22-24.

Драгієва Л. В. Проблема формування критичного мислення у координатах сучасних наукових досліджень // Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 13 червня 2019р.); упорядкув. Л.А. Литвиненко. – К.: Всеосвіта, 2019. – С. 45-47.

Драгієва Л. В. Формування творчих компетентностей на уроках трудового навчання / Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020навчальному році: збірник інформаційно-методичних матеріалів зарезультатами Всеукраїнської серпневої онлайн-конференції;упорядкув. Л. А. Литвиненко.– К.: Всеосвіта, 2019. – С. 76-77.

Драгієва Л. В. Педагогічні інформаційні технології як складова творчого потенціалу студентів – магістрантів / Інформаційні технології в професійній діяльності. Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 жовтня 2019 року, м. Рівне, 2019. с.11-13.

Драгієва Л. В. Деякі аспекти удосконалення професійної підготовки вчителів технологій / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 54. – с. 142-145.

Драгієва Л., Адирова Н. Сучасне виробництво як компонент професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 52.-Переяслав.– 2019. – С. 163-165.

Драгієва Л. В. Творчий потенціал педагога: становлення та розвиток / “FormationofKnowledgeEconomyastheBasisforInformationSociety” [ProceededPaperofthe 8th InternationalScientificSeminar. Part 1] / byM.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvkoetc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. – р. 17-19.

Drahiieva L. Arrangement of the Continuous Welded Rail on the Curved Tracks of Short Radius. TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. 203-210 (співав.).

Драгієва Л. В. Шляхи збагачення професійно-педагогічного потенціалу викладачів вищої школи в контексті викликів сьогодення. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогічні науки. 2019. Вип. 42. С. 60–69.

Драгієва Л. В. Використання творчого потенціалу магістранта спеціальності «Технологічна освіта» під час науково-педагогічного стажування: зб. наук. праць [Херсонського державного університету] : Педагогічні науки. 2019. С. 111–116.

Драгієва Л. В. Інтерактивне навчання як умова вдосконалення професійної підготовки фахівців ВНЗ: 2019 рік: матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конф., 12-13 квіт.,  2019 р. Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 2019. С. 90–92.

Драгієва Л.В. Розвиток критичного та творчого мислення студентів ВНЗ в умовах педагогічної взаємодії. European Humanities Studies : Stateand Society. EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo. Issue 1 (II), 2019. (Poland-Ukraine). Р.228–246.

2018 р.:

Драгієва Л. В. Проблема підготовки майбутніх викладачів до творчої професійної діяльності. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Вип. 37 (4). Том І (23) : Тем. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». 2018. С. 318–328.

Драгієва Л. В. Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців технологічної та професійної освіти. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : 2018 рік : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 – 23 травня 2018 р. Глухів : С. 79–80.

Драгієва Л. В. CASE STUDY на заняттях із іноземної мови як засіб формування критичного мислення студентів ВНЗ : матеріали студ. Регіонал. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2018 р. Ізмаїл : ДФ МРТ ДУІТ, 2018. С. 30–33.

Драгієва Л. В., Курдюкова О. М. Особливості формування творчих навичок учнів на уроках з трудового навчання. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 15 лист. 2018 р. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 190–193.

Драгієва Л. В. Особливості формування критичного мислення. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 15 лист. 2018 р. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 183–187.

Драгієва Л. В., Гойчу М. М. Особливості процесу навчання основам дизайну майбутніх вчителів технологій. Professionalism of a teacher in the information society : formation and problems of improvement: materials of the IV international scientific conference on November 3-4, 2018. Prague: Vedeckovydavatelskecentrum «Sociosfera – CZ», 2018. P. 6–11.

Нагороди та досягнення:

Подяка від ректора ІДГУ за високу свідомість, організованість та відповідальність, сумлінне ставлення до дорученої справи та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 березня (2021 р.);

Грамота від ректора ІДГУ за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження нових форм і методів навчання та з нагоди 25–річчя заснування факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності (2020 р.);

Подяка від міського голови за плідну наукову діяльність, активну громадянську позицію, організацію і проведення студентських заходів, підготовку висококваліфікованих фахівців для міста та регіону та з нагоди Всеукраїнського дня науки (2020 р.).

Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.);

Подяка адміністрації ДФ МРТ ДУІТ за плідну співпрацю в галузі освітньої та науково-дослідницької діяльності й активну участь у студентській Регіональній науково-практичній конференції (2019 р.);

Грамота за особистий внесок у розвиток освіти й науки, упровадження в практику досягнень передового педагогічного досвіду, активну творчу й громадську діяльність та з нагоди 27-ої річниці Незалежності України (2018 р.).

Контакти:

Е-mail: dragieva17@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-0892-086X