Дмитрієва Марина Вікторівна

Дмитрієва Марина Вікторівна, викладач

Освіта:

2020 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Менеджмент», здобула кваліфікацію «Магістр з менеджменту»;

2007 р. – закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»  за спеціальністю «Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка», здобула кваліфікацію «Магістр з комп’ютерних систем».

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – підвищення кваліфікації «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, реєстраційний № 0207-863 від 05.02.2021 року);

2021 р. – курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 014 Середня освіта. Математика за програмою «Інноваційні технології у навчанні математики» (м. Одесса,  свідоцтво № СПК 32/1-0397/2021);

2021 р. – проходження дистанційних курсів «Інклюзія та дистанційне навчання» (м. Київ, сертифікат №  SRKPSI-CE001567);

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» (ES №0338/2020 17.08.2020р. 1,5 ESTS);

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації «Хмарні сервіси для онлайн-навчання (на прикладі платформи Zoom)» Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародна фундація науковців та освітян (IESF),  м. Люблін, Польща, з 10 по 17серпня 2020 р. (45 годин);

2019-2020р. – експерт з науково-методичної експертизи підручників «Інформатика» 7 клас (Наказ МОН № 1543, від 12 грудня 2019р.);

2019 р. – курси підвищення кваліфікації вчителів інклюзивного навчання,  (м. Ізмаїл. сертифікат №СС 02125467/000406-19);

2019 р. – курси підвищення кваліфікації вчителів інклюзивного навчання, м. Ізмаїл, ІДГУ (сертифікат №СС 02125467/000406-19);

2018 р. – курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики, м. Ізмаїл, ІДГУ (сертифікат № СС 02125467/000275-18);

2016 р.– підвищення кваліфікації в рамках навчання за програмою «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», з 26 вересня по 14 грудня 2016 р., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (сертифікат №0207-795 від 14.11.2016).

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем професійної підготовки вчителів інформатики; використання інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя; впровадження інновацій  в освітній процес; впровадження дистанційного навчання у сучасні заклади освіти.

Основні публікації за останні 5 років:

Дмитриева М.В., Бурова Д.А. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ КАК НОВАЯ ОТРАСЛЬ ЛЕКСИКОГРАФИИ  Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти (частина IIІ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 16-17 січня 2021 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2021. – 70 с. (с. 57-58)

Дмитрієва М.В., Бурова Д.О. Організація мовної практики з іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. С. 37 – 39.

Дмитриева М.В., Бурова Д.О. Современные технологии при изучении немецкого языка. The 6 th International scientific and practical conference “PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENCE AND PRACTICE ” Athens, Greece 2020.  p. 177 – 179

Дмитрієва М. В. Дистанційна освіта у вищій школі: практика і перспективи.  The 8 th International scientific and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROCESSES» (March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020. Р. 19 – 21.

Дмитрієва М.В. ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ  Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 листопада 2020 р.). Київ, 2020. 428 с.(с. 279-282)

Дмитрієва М.В. Електронні журнали й щоденники як інструменти контролю успішності учнів в єдиному інформаційному просторі закладу Інформаційні технології в професійній діяльності :матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2020. 203 с.  (с. 184-185)

Абросімов Є. О., Дмитрієва М. В. Формування ІКТ-компетенцій старшокласників при взаємодії школи і вищого навчального закладу. Комп’ютер у школі та сім’ї.Київ. 2019. С. 16-21.

Мізюк В.А.,  Дмитрієва М.В. Використання мобільних технологій на уроках інформатики в умовах змішаного навчання. Український педагогічний журнал, 2019. № 3. С. 85-93.

Дмитрієва М. В. Управління школою в сучасних умовах. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 51. С. 66-69;

Мізюк В.А., Дмитрієва М.В. Вибір моделі управління у залежності від стратегії інноваційного розвитку закладу освіти. V Дунайські наукові читання: інфор­маційне суспільство ХХІ століття: взаємодія науки, освіти та бізнесу: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 78-81.

Дмитрієва М.В. Електронні журнали й щоденники як сучасні  засоби контролю якості освітніх послуг. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук: збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Ізмаїл, 2019. С. 207-211.

Марина Дмитрієва. Місце дистанційної освіти в університетській освіті України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 40.  С. 176-179.

Марина Дмитриева. Евгений Абросимов Moodle как средство оптимизации самостоятельной работы студентов. Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 35.  С. 243-245.

Марина Дмитриева. Cовершенствование методики преподавания информатики посредством использования электронных образовательныхресурсов. Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 35.  С. 246-247.

Дмитрієва М. Проблеми використання технологій дистанційного навчання в шкільній освіті. Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій : збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 18-22.

Дмитрієва М. Проблеми дистанційного навчання у мережі інтернет. Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2018.  Вип. 37. С. 217 – 220.

Дмитрієва М. Системний підхід до стратегічного управління вищими навчальними закладами. Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації. Збірник наукових праць.  Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. С. 14 – 18.

Дмитрієва М.В. Інтегровані уроки як засіб реалізації міжпредметних зв’язків інформатики й інших навчальних предметів. V-а Міжнародна науково-практична конференція «розвиток сучасної освіти і науки:  результати, проблеми, перспективи» (30 листопада 2018 р.) // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. С. 109 – 111.

Абросімов Є.О., Дмитрієва М.В.Програмні рішення реалізації документообігу у закладах вищої освіти. Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали  ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція.  Рівне: РВВ РДГУ. 2018. С. 72-73.

Дмитрієва М.В. Використання сучасної платформи Moodle при створенні електронних учбових комплексів. Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.  Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017.

Дмитрієва М.В. Організація роботи студентів при створенні електронних навчальних посібників мовою програмування вищого рівня HTML. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина:Осінні наукові читання, м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Київ: Центр наукових публікацій, 2017. 100с.

Дмитрієва М.В. Особенности создания электронных учебных пособий с помощью программы adobedreamweaver. Стратегічні проблеми функціонування економічних та соціально-правових моделей в сучасному суспільстві: збірник матеріалів ХХІІ Міжвузівської науково-практичної конференції. Ізмаїл: 2017. 200 с.

Дмитрієва М.  Механізм впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах україни.  Современные проблемы и перспективы развития экономики, управления и туризма в УкраинеСборник научных трудов по материалам І Всеукраинской научно-практической конференции.  Измаил: РИО ИГГУ, 2017. С. 49-51.

Дмитрієва М.В. Використання сучасної платформи Moodle при створенні електронних учбових комплексів. Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017.

Дмитрієва М.В. Організація роботи студентів при створенні електронних навчальних посібників мовою програмування вищого рівня HTML. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина:Осінні наукові читання, м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Київ: Центр наукових публікацій, 2017. 100с.

Дмитрієва М.В. Особенности создания электронных учебных пособий с помощью программы adobedreamweaver. Стратегічні проблеми функціонування економічних та соціально-правових моделей в сучасному суспільстві: збірник матеріалів ХХІІ Міжвузівської науково-практичної конференції. Ізмаїл: 2017. 200 с.

Дмитрієва М. Механізм впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах україни. Современные проблемы и перспективы развития экономики, управления и туризма в Украине: Сборник научных трудов по материалам І Всеукраинской научно-практической конференции. Измаил: РИО ИГГУ, 2017. С. 49-51.

Нагороди та досягнення:

Подяка за високу свідомість, організованість та відповідальність, сумлінне ставлення до дорученої справи та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 березням (2021);

Грамота міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високу професійну майстерність, творче ставлення до навчання й виховання молоді та з нагоди Всеукраїнського дня науки (2020р.);

Почесна грамота Одеської обласної ради за баготорічну плідну педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, відданість справі впровадження сучасних методів навчання і виховання молодого покоління, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2020р)

Подяка від відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації за організацію, підготовку і проведення районної олімпіади з інформатики (2020р.);

Медаль «За розвиток інформаційних технологій» (відзнака університету, 2020р.);

Грамота за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високу професійну майстерність, творче ставлення до навчання й виховання молоді та з нагоди Всеукраїнського дня науки (2020р.);

Грамота за значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження нових форм і методів навчання та з нагоди 25-річчя заснування факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності (2020р);

Грамота за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих й наукову діяльність та з нагоди Всеукраїнського дня науки (2019р.);

Подяка за підготовку тестів та творчих завдань для районної олімпіади з інформатики та інформаційних технологій (2019р.);

Подяка адміністрації Ренійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Ренійської районної ради Одеської області «за методичне консультування щодо впровадження інтерактивних засобів та методів навчання в освітньому процесі» (2019р.);

Подяка за бездоганну організацію та підготовку районної олімпіади з інформаційних технологій, співпрацю із закладами загальної середньої освіти Ізмаїльського району (2019р.);

Подяка за підготовку переможців олімпіад з природничо-математичного циклу (2018р.);

Подяка за високий рівень підготовки переможця І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (2018р.):

Грамота  за сумлінну творчу працю, наполегливість, високий рівень професіоналізму, активну організаторську і навчально виховну роботу та з нагоди Дня працівника освіти (2018р.).

Контакти:

Е-mail: marinka1007@ukr.net

ORCID iD: 0000-0002-7139-9800